Додаток № 2

до Договору про постачання електричної енергії споживачу

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

для споживачів Постачальника електричної енергії ТОВ «ЕПК «ПОДІЛЛЯ» за вільними цінами

1.Критерії, яким має відповідати особа, що обирає дану комерційну пропозицію

- особа є власником (користувачем) об'єкта;

- наявний облік електричної енергії забезпечує можливість застосування цін (тарифів), передбачених даною комерційною пропозицією;

- споживач приєднався до умов договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;

- перехід прав та обов'язків до нового власника (користувача) об'єкта за договорами, укладеними відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії не потребує додаткових узгоджень.

2.Ціна Розрахунок усіх платежів, крім остаточного у розрахунковому періоді здійснюється за прогнозованою ціною (тарифом) за 1кВт*год Постачальника, яка визначається за формулою:
Тпр=1,1*Торц + Тп,
де:
Торц – прогнозована оптова ринкова ціна, затверджена НКРЕКП на відповідний розрахунковий період;
Тп - тариф на передачу електричної енергії оператора системи передачі, затверджений НКРЕКП.
Остаточний розрахунок за розрахунковий період фіксується в акті-купівлі продажу електроенергії та проводиться за фактичною ціною, що складається на ринку електроенергії для конкретного Споживача у кожному розрахунковому періоді.
Фактична ціна розраховуються Постачальником
Варіант 1. За формулою:
Тфакт = (Вфакт/Офакт +Тп+В/Qпостфакт)*Кприб,
де Вфакт - фактична вартість купівлі Постачальником обсягів електроенергії Споживача на ринку електроенергії, яка визначається як сума добутків погодинних обсягів споживання електроенергії Споживачем та фактичної ціни години за кожну годину кожної доби розрахункового періоду з урахуванням врегулювання небалансів
Офакт – фактичні обсяги споживання електроенергії Споживачем у розрахунковому періоді,
Кприб – коефіцієнт прибутковості Постачальника.
Коефіцієнт прибутковості визначається в залежності від сумарних обсягів споживання електроенергії за розрахунковий період:
До 100 тис. кВт*год Кприб=2,5%
До 500 тис. кВт*год Кприб=2,2%
До 1 млн. кВт*год Кприб=2,0%
Вище 1 млн. кВт8год Кприб=1,8%
Тп - тариф на передачу електричної енергії оператора системи передачі, затверджений НКРЕКП;
В – сума обов’язкових витрат Постачальника, що передбачені діючим законодавством (акцизний збір, плата оператору ринка та адміністратору розрахунків, внески на регулювання НКРЕКП, тощо)
Qпостфакт – фактичні обсяги споживання електроенергії усіма споживачами Постачальника у розрахунковому періоді.
Варіант 2. За формулою:
Тфакт = (Вфакт/Офакт) + Тп + В/Qпостфакт + Тпост,
де Вфакт - фактична вартість купівлі Постачальником обсягів електроенергії Споживача на ринку електроенергії, яка визначається як сума добутків погодинних обсягів споживання електроенергії Споживачем та фактичної ціни години за кожну годину кожної доби розрахункового періоду з урахуванням врегулювання небалансів;
Офакт – фактичні обсяги споживання електроенергії Споживачем у розрахунковому періоді,
Тп - тариф на передачу електричної енергії оператора системи передачі, затверджений НКРЕКП;
В – сума обов’язкових витрат Постачальника, що передбачені діючим законодавством (акцизний збір, плата оператору ринка та адміністратору розрахунків, внески на регулювання НКРЕКП, тощо)
Qпостфакт – фактичні обсяги споживання електроенергії усіма споживачами Постачальника у розрахунковому періоді;
Тпост – тариф Постачальника, що розраховується та фіксується у додатковій угоді до договору в момент його укладення в грн/кВт*год.
На усі нарахування нараховується ПДВ.
3.Територія здійснення ліцензованої діяльності Вся територія України
4.Спосіб оплати Оплата електричної енергії здійснюється Споживачем:
- у формі 100% попередньої оплати заявлених Споживачем обсягів споживання на розрахунковий період до 24 числа місяця, що передує розрахунковому;
- Або чотирма рівними частинами згідно виставленого рахунку.
Розмір оплати на наступний розрахунковий період визначається за наступною формулою:
Ппопр = Озаяв*Тпр,
де
Озаяв - заявлені Споживачем обсяги споживання на розрахунковий період ,
Тпр- прогнозована ціна (тариф), механізм визначення якої вказаний у розділі «Ціна» цієї комерційної пропозиції. Оплата здійснюється на рахунок Постачальника із спеціальним режимом використання, зазначений у Договорі або розрахункових документах.
Остаточний розрахунок проводиться за фактично відпущену електричну енергію згідно з даними комерційного обліку та фактичних цін, що склалися на ринку електроенергії.
Сума переплати/недоплати Споживача, яка виникла в наслідок різниці між Тпр та Тфакт визначається після завершення розрахункового періоду.
Сума переплати Споживача, за вибором Споживача, може бути зарахована в якості оплати наступного розрахункового періоду або повертається Постачальником на розрахунковий рахунок Споживача. Сума недоплати Споживача підлягає безумовній оплаті Споживачем не пізніше 5 робочих днів з дня отримання рахунку.
5.Замовлення та коригування заявлених обсягів До 15 числа місяця, що передує розрахунковому, Споживач надає Постачальнику обсяг електричної енергії, що планує спожити в розрахунковому періоді. Договірний обсяг надається в цілому за договором та з розподілом за кожною площадкою вимірювання.
Протягом розрахункового періоду Споживач має право збільшити заявлений обсяг купівлі електроенергії за умови повної оплати прогнозованої вартості скоригованого обсягу до 14-го числа (включно) розрахункового місяця.
Споживач має право надати Постачальнику прогноз щоденного погодинного споживання в цілому за договором та з розподілом за площадками вимірювання, обладнаними АСКОЕ. У випадку надання таких даних прогноз споживача є пріоритетним для купівлі на ринку електроенергії. За відсутності прогнозованого щоденного погодинного споживання Споживача, прогноз формує Постачальник на власний розсуд.
Споживач має право повідомити про зміну добового та погодинного обсягу споживання. У випадку надання таких даних не менше ніж за 36 годин до початку споживання прогноз споживача є пріоритетним для купівлі на ринку електроенергії.
6.Термін надання рахунку за спожиту електричну енергію та термін його оплати Рахунок надається особисто представнику Споживача, направляється йому електронною поштою (факсом) або будь яким іншим способом, обумовленим Сторонами у тексті договору або додаткових угодах до нього до 20-го числа та до 9-го числа розрахункового періоду включно.
Оплата рахунка Постачальника за Договором має бути здійснена Споживачем у строки, визначені в рахунку, але не більше 5 робочих днів від дати його отримання Споживачем.
7.Розмір пені за порушення строку оплати та/або штраф За внесення платежів, передбачених умовами Договору, з порушенням термінів, визначених цією комерційною пропозицією, Споживач сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати.
8.Штраф за дострокове припинення дії договору Відсутній.
9.Можливість надання пільг, субсидій Не надаються.
10.Розмір компенсації Споживачу за недодержання Постачальником комерційної якості послуг Компенсація за недотримання постачальником комерційної якості надання послуг надається у порядку та розмірі, визначеному НКРЕКП.
11.Термін дії договору Договір набирає чинності з дня, наступного за днем отримання Постачальником заяви-приєднання Споживача до умов Договору про постачання електричної енергії споживачу, в якій вказано про обрання варіанту Комерційної пропозиції, якщо протягом трьох робочих днів Споживачу не буде повідомлено про невідповідність його критеріям обраної комерційної пропозиції.
Договір діє до 31 грудня 2019 року та автоматично продовжує свою дію, якщо жодною із сторін не менш, як за 30 діб не повідомлено про його розірвання.
У разі, якщо на момент подання заяви-приєднання до Договору на об'єкт Споживача було припинено/призупинено постачання електричної енергії або надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, то постачання здійснюється після відновлення, у встановленому законодавством порядку, надання відповідних послуг.
12.Оплата послуг з передачі/розподілу Послуги з передачі сплачуються Споживачем через Постачальника електричної енергії споживачу.
Послуги з розподілу сплачуються Споживачем
Варіант 1. Самостійно відповідному оператору системи розподілу;
Варіант 2. Через Постачальника електричної енергії споживачу.
13.Інші умови 1. Розрахунковим періодом визначено повний календарний місяць з 0-00 1-го числа до 24-00 останнього числа.
2. Для визначення усіх термінів, окрім термінів оплати, що пов’язані із роботою фінансових установ, Робочими визнаються усі дні розрахункового періоду, крім державних свят.
3. Інформування Споживача, з яким укладено Договір, про зміни в умовах Договору, про закінчення терміну дії, зміну тарифів, суми до сплати по рахунках, виставлених згідно з умовами Договору, строки їх оплати, про відключення за несплачену заборгованість, іншу інформацію, яка стосується взаємовідносин Сторін або може бути корисною для Споживача, здійснюється шляхом направлення відповідної інформації:
3.1. через особистий кабінет на офіційному сайті Постачальника у мережі Інтернет (після введення в роботу),
3.2. засобами електронного зв'язку на електронну адресу, вказану у заяві-приєднанні до умов Договору,
3.3. СМС-повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднанні до умов Договору,
3.4. в центрі обслуговування споживачів,
3.5. __________________________________ (визначити додатково)

Споживач обирає:
П.2 – варіант___, п.12 – варіант___, п.13 – варіант___.
Постачальник
ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ»
21050, Вінницька обл., м.Вінниця,
вул. Соборна, буд.72 оф.109
Р/р із спец.реж.вик. 26039300115451
в ТВБВ №10001/0175 філії-Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк»,
МФО 302076
ЄДРПОУ 42848238
Тел.+ 38 (068) 87-59-799
Директор / / Маслій В.І.
« » 2019 року

Споживач:
Комерційна пропозиція №1 з 01.10.2021

Завантажити

Комерційна пропозиція №2 з 01.10.2021

Завантажити

Комерційна пропозиція ЕПК Поділля до 01.07.2019

Завантажити

Комерційна пропозиція ЕПК Поділля з 01.07.2019

Завантажити

Комерційна пропозиція ЕПК Поділля з 01.06.2021

Завантажити

Комерційна пропозиція ЕПК Поділля №1 з 01.09.2021

Завантажити

Комерційна пропозиція ЕПК Поділля №2 з 01.09.2021

Завантажити